Đại Tá Trương Sỹ Gìn

- Sinh tháng 9 năm 1918 tại Ninh Bình

- Nḥp ngũ ngày 1-2-1952

- Trưng dụng vào Qun Đ̣i

- Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh, T̉ng Nhà Hành Ngn Ḱ, BQP