Đại Tá Trương Lương Thiện

Thiếu Tướng TR̀NH-MINH-THẾ liền triệu tập một phiên Ṭa xét xử TRẦN-QUANG-VINH hết sức trang trọng dưới chân núi Bà Đen. Một điều hi hữu là Ngài Bảo Đạo HỒ-TẤN-KHOA một Chức Sắc Thời Quân Hiệp Thiên Đài có mặt trong phiên Ṭa làm Biện Hộ cho Ông TRẦN-QUANG-VINH. Hơn 2 ngàn đồng bào từ xa đến tham dự vô cùng đông đảo để nghe Ông CHÁNH-ÁN Đại Tá TRƯƠNG-LƯƠNG-THIỆN tuyên bố: “TRẦN-QUANG-VINH trắng Án tha bỏng”. Đồng bào rất vui mừng tự giải tán rời khỏi chân núi Bà Đen.

Nguồn: daotam.info