Đại Tá Trần Xuân Đức

Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1928 tại Bạc Liêu
SVSQ Khoá 5 Hoàng Diệu VBQG/VN
Phục vụ tại Nha Kỹ Thuật /Bộ Tổng Tham Mưu /QLVNCH (1964-1975)
Trưởng Pḥng Truyền Tin Bộ Chỉ Huy/NKT
Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh Tiếp Vận BCH/NKT
Đại Tá Phụ Tá Điều hành (Phó Giám Đốc)
Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH

Thất lộc lúc 11:00 PM ngày 23 tháng 11 năm 2014
tại Seattle Tiểu bang Wasington State.

Nguồn: Nha Kỹ Thuật