Đại Tá Trần Văn X̀i

- Sinh tháng 1 năm 1915 tại Nam Vang

- Nḥp ngũ ngày 1-8-1951

- Xút thn trường Võ Bị Cap Saint-Jacques

- Cục Qun Ṿn: Chỉ huy trưởng (1954-1964), Gim đốc (1964), Cục trưởng (1964-1972)

- Giải ngũ năm 1972