Đại Tá Trần Văn Vân

- Sinh tháng 9 năm 1926 tại Hà Giang

- Xuất thân trường Khóa 1 Võ Bị Cap Saint Jacques

- Thiếu Tá Trưởng pḥng Tổng Quản Trị (1961-1963)

- Thiếu Tá Giám Đốc Nha Động Viên (1965)

- Tùy Viên Quân Sự tại Nam Hàn