Đại Tá Trần Văn Phấn

Khi HQ Đại-Tá Hồ-Tấn-Quyền nắm quyền Tư-Lệnh HQVN, yếu-tố chính-trị lần đầu ảnh-hưởng mạnh đến Hải-Quân[266]. Đại-Tá Quyền chết v́ trung-thành với Tổng-Thống Ngô-Đ́nh-Diệm, không ủng-hộ phe đảo-chính. Ông đă bị một thuộc-cấp hạ-sát.[267]

Thay thế Đại-Tá Quyền, HQ Trung-Tá Chung-Tấn-Cang thăng-cấp Đại-tá, rồi Phó Đề-Đốc[268], rồi Đề-Đốc rất nhanh (vào năm 1965). Ngày 8 tháng 4 năm 1965, Đề-Đốc Cang bị 3 vị Chỉ-huy Lực-Lượng và nhiều-Đơn-Vị-Trưởng tố-cáo có liên-hệ đến những vụ điều-hành một cách bất-hợp-pháp đoàn thương-thuyền. Tất cả hai phe đều bị ngưng-chức để điều-tra. Tướng Lê-Nguyên-Khang, TL/TQLC được tạm-thời Xử-Lư Thường-vụ Chức-Vụ TL/Hải-Quân. Rồi HQ Đại-Tá Trần-Văn-Phấn, vị Tham-Mưu-Trưởng của Đề-Đốc Cang lên Quyền Tư-Lệnh. Đại-Tá Phấn cũng không ở lâu. Các Sĩ-Quan liên-hệ tới cuộc lật đổ Đề-Đốc Cang đều trở lại chức-vụ trừ vị Chỉ-Huy-Trưởng Giang-Lực.

Nguồn haisu