Đại Tá Trần Văn Hào

Tốt nghiệp khóa 5 Đà Lạt
Binh chủng Pháo Binh
1952 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Ban Mê Thuột
1954 BCH/Pháo Binh Quân Đoàn tại Pleiku
1955 Trường Pháo binh Phú lợi, Thủ đầu một
1958 CHT/Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh Đà Nẵng
1960 CHT/Pháo Binh Sư Đoàn 1 Bộ Binh Quảng Trị
1963 CHT PB/Quân Đoàn 2 Pleiku
1968 Tư lệnh phó SD18BB
1969 CHT/PB Quân Đoàn 3 Biên Ḥa
1970 Phụ Tá Tiểu Khu Trưởng Tiểu khu Vinh Long
1973 CHT/Pháo Binh Quân Đoàn 4 Cần thơ
1975 Giải ngũ

Nguồn: Pháo Binh