Đại Tá Tr̀n Văn Hai

Nguyn CHT Sở Cng Tc Nha Kỹ Thuật Phần Mộ cố Đại T Trần Văn Hai (Westminster, CA U.S.A.)


Gip Quang, Cựu Đại T Trần Văn Hai, Đại y V Bnh, 
Tr/y Huỳnh Văn Đức, Th/y Phạm Ha 

Ngùn nha kỹ thụt