Đại Tá Trần Văn Dĩnh

- Xuất thân trường sĩ quan Đà Lạt Khóa 4

- Tỉnh Trưởng Biên Ḥa thời Đệ Nhất Cộng Ḥa của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm

- Học viên Trường Cao Đẳng Quốc Phòng