Đại Tá Trần Tín

- Tốt nghiệp US Army Command and General Staff, Forth Leveanworth, Kansas năm 1968
- Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh (1972)

Ngay sau khi Hiệp Định được kư kết, theo điều 16 thuộc Chương VI, một số lớn học viên Khoá 5 CDQP của chúng tôi trong đó có chuẩn tướng Phan ḥa Hiệp, đại tá Nguyễn tử Đóa, đại tá Trần Tín, đại tá Lê văn Chuân, đại tá Tô văn Kiểm, cá nhân tôi và một số đại tá khác nữa.... được cấp tốc chọn lựa để đưa vào một đơn vị mới: "Ban Liên Hợp Quân sự 4 Bên" với nhiệm vụ "bảo đảm sự phối hợp hành động của các Bên trong việc thực hiện các điều khoản sau đây của Hiệp Định" (nguyên văn)

Nguồn duonghieunghia