Đại Tá Trần Thiện Ngươn

- Sinh năm 1923 tại Long An

- Xút thn trường sĩ quan trường V bị Quốc gia Đ Lạt K12

- Phục vụ tại Bộ Quốc phng