Đại Tá Trần Minh Huy

Tháng 2 năm 1965, Đại Úy Phạm Duy Tất được lệnh bàn giao Liên đoàn 111 lại cho Thiếu tá Lâm Quang Pḥng.Sau đó, ông được cử giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 91 Biệt cách Dù thay thế Thiếu tá Trần Minh Huy (Sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Binh chủng Biệt động quân). Ngày 24 tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp Thiếu tá và được giao nhiệm vụ thành lập Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Đặc biệt tại Đồng Bà Th́n thuộc tỉnh Khánh Ḥa.

Nguồn wikipedia