Đại Tá Tr̀n Minh Cng

- Nói chuỵn v̀ T́t Ṃu Thn

Cựu cảnh st trưởng Quận Nh Si Gn, người trực tiếp chỉ huy một số đơn vị Cảnh st Saigon phản cng đẩy li Việt cộng ra khỏi Si Gn-Chợ Lớn trong T́t Ṃu Thn.

- Giới thịu sách Bín Đ̣ng Mìn Đng

Ti được chỉ thị mang Biệt Đon 222-Cảnh St D Chiến do Đại y nhảy d Nguyễn Duy Am chỉ huy đi theo Lữ Đon TQLC do Đại T Nguyễn Thnh Yn chỉ huy v một tiểu đon nhảy d do Đại y Nguyễn Hữu Bo lm Tiểu Đon Trưởng, ra ti chiếm Đ Nẵng.