Đại Tá Trần Kim Hoa


Cựu Đại tá Lương Văn Thơm, GS Nguyễn Văn Trường, cựu Đại tá Trần Kim Hoa, GS Hồ Đắc A-Trang