Đại Tá Trần Hữu Dụng

- Sinh tháng 8 năm 1924 tại Thừa Thiên

- Nhập ngũ ngày 10-7-1942

- Xuất thân trường hạ sĩ quan

- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 23 (1973)

- Phục vụ tại Biệt Khu Thủ Đô trước khi giải ngũ


Tuần qua trên diễn đàn mạng đại tá Phạm Bá Hoa cho biết: “Tất cả tù chính trị chết tại trại Nam Hà A này đều do tù h́nh sự chôn. Chỉ cần hai tên trước và sau "quan tài" xỏ cây tre vào hai đoạn dây choàng quanh "quan tài" khiêng đi chôn. Chỉ trường hợp duy nhất là cựu Đại Tá Trần Hữu Dụng khi chết th́ Công An bảo tù chính trị chúng tôi khiêng chôn, chôn xong chúng tôi cắm một thanh tre với ḍng chữ ghi tên họ và ngày chết. Tôi xác nhận, ngoại trừ cái mộ của anh Dụng ra, không "ngôi mộ" nào có bất cứ cái ǵ gọi là mộ bia cả. Tôi cũng xác nhận là tôi chỉ nói ở trại Nam Hà A thôi, v́ các trại khác tôi không biết."

Nguyễn Quang Duy

Nguồn thông tin berlin