Đại Tá Phạm Tất Thông

Sinh ngày 24, tháng 12, năm 1926
Làng Cát Lại, Tỉnh Hànam, Bắc Việt
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

THĂNG CẤP
01/10/1950 Nhập học Trường Vơ Bị Liên Quân Đalat
30/06/1951 Măn khoá và tốt nghiệp vởi cấp bậc Thiếu Uư Hiện Dịch
01/07/1951 Thiếu Uư thực thụ
01/07/1953 Trung Uư thực thụ
01/04/1955 Đại Uư thực thụ
26/10/1961 Thiếu Tá thực thụ
01/06/1965 Trung Tá thực thụ
01/01/1969 Đại Tá thực thụ

CHỨC VỤ
01/02/1952 Sở Vật Liệu đệ tam Quân Khu-Sĩ Quan Thanh Tra
01/04/1952 Đại Đội 3e CMRM-Trung Đội Trưởng Sửa Quân Xa
01/08/1952 Đại Đội 3e CMRM-Giám Đốc Cơ Xưởng
01/07/1953 Sở Vật Liệu Đệ Tam Quân Khu-Đảm trách Công tác, Thanh Tra các Binh Đoàn
01/04/1954 Đại Đội 3e CMRM-Giữ Chức Đại Đội Phó
01/11/1954 Đại Đội 3e CMRM -Giữ Chức Đại Đội Trường
01/12/1955 Bộ Tư Lệnh Đệ Tứ Quân Khu-Giám Đốc Sờ Quân Cụ
16/01/1958 Nha Quân Cụ -Chánh Sự Vụ Phân Nha Thanh Tra
01/12/1959 Bộ Tư Lệnh Hành Quân -Đại Diện Ngành Quân Cụ
25/01/1961 Liên Trường Vơ Khoa Thù Đức -Giám Đốc Trường Quân Cụ
01/02/1963 Liên Đoàn 83 Yểm Trợ Quân Cụ-Liên Đoàn Trưởng
16/04/1964 Nha Quân Cụ-Phụ Tá Giám Đốc đặc trách Thanh Tra và Kể Hoạch
01/11/1964 Nha Quân Cụ-Phó Giám Đốc Nha Quân Cụ
17/02/1966 Nha Quân Cụ đổi thành Cục Quân Cụ-Phó Giám Đốc trở thành Cục Phó
05/06/1970 Bộ Quốc Pḥng
-Văn Pḥng Phụ Tá Thanh Tra Kế Hoạch
-Đại Diện Bộ Quốc Pḥng trong Uỷ Ban Quốc Gia Dầu Hoả Bộ Kinh Tế
-Đại Diện Bộ Quốc Pḥng trong Uỷ Ban Quốc Gia Sông Cửu Long Bộ Công Chánh
01/11/1972 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam, Chỉ Huy Phó
16/11/1973 Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH - Tổng Cục Quân Huấn, Tham Mưu Trưởng

CÁC QUÂN TRƯỜNG THEO HỌC
01/10/1950 Nhập học Trường Vơ Bị Liên Quân Dalat
(Khoá Trần Hưng Đạo-Khoá 3 Vơ Bị Quốc Gia)
01/12/1952 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Theo học Ngành Chuyên Môn Vật Liệu
16/09/1957 Hội Việt Mỹ
Học Khoá Anh Ngữ Cấp Tốc
11/08/1959 Trường Quân Cụ-Aberdeen Proving Ground-Maryland
Lớp Quân Cụ Cao Cấp
17/06/1963 Trường Đại Học Quân Sự ĐALAT
Khoá 8 Chỉ Huy và Tham Mưu
01/05/1969 Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng SAIGON
Khoá 2 Cao Đẳng Quốc Pḥng

DU HÀNH QUAN SÁT
18/10/1962 đến 08/11/1962 Thăm các Cơ Sở Quân Cụ Hoa Kỳ
05/02/1965 đến 13/02/1965 Thăm các Cơ Sở Tiếp Vận Hoa Kỳ tại Nhật Bản
15/09/1965 đến 29/09/1965 Thăm các Cơ Sở Sản Xuất của Hăng Tai Cheong Motor Tân Gia Ba
09/02/1970 đến 15/02/1970 Cùng các Bạn Đồng Khoá 2 Cao Đẳng Quốc Pḥng thăm các cơ cẩu Chính Quyền Úc Đại Lợi
30/05/1970 đến 14/06/1970 Thăm các Cơ Sở Tiếp Vận của Quân Lực Quốc Gia Trung Hoa tại Đài Loan