Đại Tá Phạm Mạnh Khuê

Trận hải chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng