Đại Tá Phạm Hy Mai

- Sinh tháng 8 năm 1933 tại Hà Ṇi.

- Nḥp ngũ ngày 17-11-53

- Khóa 4 Võ Bị Thủ Đức

- Lữ Đon Trưởng 3 D (1971)