Đại Tá Phạm Gia Cầu

Chính tôi cũng đă đi Đà Lạt cùng Đại Tá Phạm Gia Cầu và Thiếu Tá Nguyễn Quang Côn trên công xa Citroen 15 mang bảng số Quốc Pḥng một cách thoải mái ...

Trần Đỗ Cung

Nguồn Hồi Ký