Đại Tá Phạm Đỗ Thành

- Sinh năm 1923 tại Hà Nội (Bắc Việt) có vợ, 5 con.

- Tốt nghiệp Cao Học Luật Khoa về kinh tế.

- Xuất thân khóa 3 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức 1954.

- Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh Tổng quát/HNK (5/1958 – 4/1962).

- Giám Đốc Nha Hành Chánh Tổng Nha/HNK rồi TCTT (5/1962 – 3/1972).

- Tổng Thư Kư rồi Hội Truởng Hội Cựu Chiến Binh VNCH.

- Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha/TCTT (4/1972 – 10/1973).

- Đắc cử Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội VNCH (10/1973).

- Quyền Tổng Giám Đốc Tổng Nha/TCTT (11/1973).

- Thượng Nghị Sĩ – Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện/VNCH (1/1974 - 4/1975).

- Di tản qua Mỹ - Định cư tại Cape Coral, Florida.

- Phó Hội Trưởng/Ngọai Vụ Hội Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại (do Ông Trần Trung Dung làm Hội Trưởng){1/1992 – 6/2006}.

- Từ trần v́ bệnh ngày 14 tháng 11 năm 2009 tại Tư thất, Cape Coral, Florida.