Đại Tá Nhan Nhật Chương

Đến năm gần cuối năm 1972 , Đại-Tá Nhan-Nhật-Chương về làm Tỉnh-Trưởng kiêm TKT/TK.An-xuyên (v́ lư-do không thể nói ra đây), ông Hứa bị đẩy về Quân-Khu 4 (Cần-Thơ) làm Thanh-tra ĐPQ, chức vụ “không (có) quân” ngồi chơi xơi nước.

Nguồn diendanphuvan