Đại Tá Nguyễn Văn Tường

Sinh ngày 25/10/1933 tại Thủ Đầu Một (B́nh Dương).
Tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
18/06/54 - Măn Khóa Nhảy Dù tại B.A.P.S. (T.T.H.L. ND/Bà Quẹo).
-Thuyên chuyển về Đệ Tam Đại Đội Súng Cối/Nhảy Dù tại Trường Bưởi (Hà Nội).
30/08/54 - Toàn bộ (ĐĐSC/ND) được Hải Quân Pháp, hải vận vào Nam
và trú đóng tại Đồng Đế (Nha Trang).
1959 - 1960 - Du học Hoa Kỳ khóa BOC-AMTC tại Fort Sill.
6/1960 - V́ nhu cầu cán bộ, thuyên chuyển về TĐ3ND với chức vụ
Đại Đội Trưởng và Sĩ Quan Hành Quân Tiểu Đoàn.
1963 - Tham dự khóa Rừng Núi - Śnh Lầy - Jungle Warfare School - Mả Lai.
1966 - Thuyên chuyển về Pḥng 3 với chức vụ Phụ Tá, kiêm nhiệm Sĩ Quan Hành Quân SĐND.
1968 - Trở Về Pháo Binh với chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng, thành lập TĐ2PB/Nhảy Dù (1/7/1968).
1971 - Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh/SĐND (1/4/71).
1973 - Tham dự Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Long B́nh (Biên Ḥa).
1973 - 4/1975 - Tái đảm nhận chức vụ Chỉ Huy Trưởng PB/SĐND.

Định Cư tại Birmingham/Alabama / Hoa Kỳ.

Nguồn: Pháo Binh