Đại Tá Nguyễn Văn Thọ

7/7/1931 --- 31/10/2004
Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ Quan Hiện dịch
Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
Tiểu đ̣an 4 Pháo Binh Ban Mê Thuột
1970 Tiểu khu trưởng Kiêm Tỉnh Trưởng Cà Mâu
Chỉ Huy Trưởng Pháo binh QĐ IV

Nguồn: Pháo Binh