Đại Tá Nguyễn Văn May

Vùng V Duyên-Hải

            Vùng V Duyên-Hải là Vùng Duyên-Hải được thành-lập vào những năm sau cùng của cuộc chiến.

Tổ-chức: Bộ Tham-Mưu Vùng V Duyên-Hải gồm: Tư-Lệnh, Tư-Lệnh-Phó và Tham-Mưu-Trưởng.

Bộ Tư-Lệnh đặt tại Năm Căn thuộc tỉnh An Xuyên.

Thành-phần: Lực-Lượng cơ-hữu Hải-Quân Vùng V Duyên-Hải gồm:

            - Hải-đội V Duyên-pḥng.

- Giang-Đoàn 43 Ngăn-chận.

            - Giang-Đoàn 53 Tuần-Thám.

- Căn-cứ Hải-Quân.

- Tiền-Doanh Yểm-Trợ.

- Duyên-Đoàn 36 (tăng-phái) đóng tại cửa Định An.

- Duyên-Đoàn 41 đóng tại Poulo Obi.

- Đài Kiểm-Báo 401 đặt trên Ḥn Khoai (Poulo Obi).

- Các chiến-hạm biệt-phái.

Vùng hoạt-động: Vùng V Duyên-Hải trách-nhiệm miền duyên-hải các tỉnh Ba Xuyên, Bạc Liêu, An-Xuyên (Cà Mau), một phần duyên-hải của tỉnh Kiên-Giang (Rạch Giá) và các đảo Poulo Obi, Fas Obi, v.v...

            Ngoài ra, hai Giang-Đoàn 43 Ngăn-chận và 53 Tuần-Thám chịu trách-nhiệm sông Năm Căn (giới hạn từ cửa Bồ Đề đến cửa Bảy Hạp), sông Đồng Cùng và Chi-Khu Năm Căn.

            Tư-Lệnh cuối cùng: Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn-Văn-May.

Nguồn lshqvn