Đại Tá Nguyễn Văn Mầu

Sau khi đảo chánh thành công, Tướng Dương Văn Minh không quan tâm ǵ đến việc giải quyết những vấn đề của quốc gia mà chỉ lo vơ vét. Sau khi “chỉnh lư”, không biết tự ḿnh hay theo lệnh của ai, Tướng Nguyễn Khánh đă cho xúc tiến một cách khẩn cấp thủ tục thanh toán ông Ngô Đ́nh Cẩn và một số nhân vật liên hệ đến chế độ cũ chưa thể giết được trong cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963. Nhưng việc giết ông Cẩn và những người liên hệ gặp khó khăn, v́ các luật pháp hiện hành lúc đó không cho phép làm như vậy. Do đó, công việc trước tiên là phải h́nh thành một đạo luật mới, quy định một cách nào đó để có thể đưa ông Cẩn và những người liên hệ ra xét xử và tuyên án tử h́nh. Đây là một công việc rất phức tạp.

1.- Đưa Giám Đốc Nha Quân Pháp về làm Bộ Trưởng Tư Pháp Công việc trước tiên là đưa Đại Tá Nguyễn Văn Mầu, Giám Đốc Nha Quân Pháp, lên làm Bộ Trưởng Tư Pháp.

Tại Việt Nam, Bộ Trưởng Tư Pháp thường được chọn trong các thẩm phán cao cấp hay các luật sư lăo thành v́ hai lư do: Lư do thứ nhất là người ở chức vụ này phải được mọi người kính nể, nhất là giới luật gia. Lư do thứ hai là người đó phải rất am tường về luật pháp và ngành tư pháp. Trường hợp của Đại Tá Nguyễn Văn Mầu là một biệt lệ. Ông ta chỉ chuyên về quân pháp nên không thể nắm vững t́nh trạng luật pháp rất phức tạp của Việt Nam thời đó được. Cấp bậc của ông ta lại thấp nên bị coi thường. Nhưng Tướng Khánh đă quyết định chọn ông ta v́ chỉ có ông ta mới chịu thi hành lệnh của Tướng Khánh, dù trái với các nguyên tắc căn bản của luật pháp. Một thẩm phán cao cấp hay một luật sư lăo thành không bao giờ chịu làm như vậy.

Nguồn /congdongnamflorida