Đại Tá Nguyễn Văn Lịch

Chúng tôi được Niên trưởng Bùi Ngọc Hương cho biết Cựu HQ. Đại tá NGUYỄN VĂN LỊCH là cựu Sinh viên trường Việt Nam Hàng Hải nghành Cơ khí thuộc khóa của các Ông Nguyễn văn Thiệu (sau nầy trở thành vị Tổng Thống của nền Đệ Nhị Cộng Ḥa Việt Nam), và các Ông Lâm Ngươn Tánh, Ông Trần Văn Chơn... là những tướng lảnh của Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa.

Còn anh Nguyễn Văn Bé hiện cư ngụ tại Chicago, Illinois thì cho biết cựu Đại tá Lịch học École des Mécaniciens (sau nầy là trường Cao Thắng) cùng thời với Ba của anh (khoảng năm 1936, tôi không nhớ rơ), sau 2 năm ra trường phải t́nh nguyện vào Hải Quân Pháp 4 năm để trả lại tiền học. Ba tôi ra trường phục vụ trên chiến-hạm Dumont D'Urville (loại gunship), c̣n bác Lịch cũng phục vụ trên một gunship khác (không rơ tên). Măi đến năm 1953, khi từ Long-Xuyên thuyên chuyển về Cần Thơ làm Quản-Đốc Sở Đ̣ Cần Thơ th́ ông gặp HQ. Trung Úy CK Nguyễn Văn Lịch làm Giám Đốc Thủy Xưởng Miền Tây ở Cần Thơ (bác Lịch không muốn giải-ngũ và ở lại Hải Quân) và cấp bậc cuối cùng là HQ Đại tá CK.

Theo lời Ba tôi kể th́ École des Mécaniciens là trường Hàng-Hải, chiếm dăy lầu thứ nhất từ ngoài đường Đỗ Hữu Vị (sau là Cao Thắng) ngó vào trước khi dời lên Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ.

Nguồn Kỷ yếu hàng hải