Đại Tá Nguyễn Văn Huệ

- Xuất thân Lực Lượng Giáo Phái Hòa Hảo sát nhập QLVNCH năm 1955

- Văn Hóa Vụ Trưởng VBDL (1972)


Ngày 14.01.1955, đại tá Nguyễn văn Huệ (Ḥa hảo), tham mưu truởng của tuớng Trần văn Sóai, đem 3.500 người về với Quân đội Việt Nam. Ngày 13.02.1955, Lực lượng Kháng chiến Liên Minh Quốc gia do tuớng Tŕnh minh Thế (Cao Đài) dẫn 5,000 quân về ủng hộ Thủ tướng Diệm. Các binh sĩ dưới quyền ông được sát nhập vào Quân đội Quốc gia, và ông Thế mang quân hàm Thiếu tướng. Ngày 10.03.1955, Thiếu tá Nguyễn văn Đầy với 5.000 quân. Tướng Nguyễn giác Ngộ, Lưc lượng Dân xă Ḥa hảo, đă hứa đem 8,000 quân về, ngày 23.02.1955, nhưng chỉ thực hiện trong tháng 5, sau khi B́nh Xuyên phải đầu hàng và Bảy Viễn trốn qua Pháp.

Nguồn: cdcgtphero