Đại Tá Nguyễn Văn Hạp

- Sinh năm 1918 tại Kiến An (Bắc Việt) có vợ và 7 con.

-Công chức ngành hành chánh bị trưng dụng vào Nha Quân Nhu QK 3 Hà Nội (9/52 - 7/1954).

-Chủ Sự Pḥng Ngân Sách Nha Quân Nhu Trung Ương Sài G̣n (1954 - 1958).

-Chánh Sự Vụ Sở Hậu Kiểm rồi Sở Ngân Sách/HNK và TCTT (1958 – 1967).

-Du học Khóa Quản lư Tài chánh Cao cấp/Lục quân Hoa Kỳ (8 – 12/1967).

-Giám Đốc Trung Tâm Chuẩn Chi/BQP (1/1968 – 11/1973).

-Xử Lư Thường Vụ chức vụ TGĐ/TCTT (12/1973).

-Giải ngũ với cấp bậc Đại Tá Đồng Hóa/HCTC (từ 1/2/1974).

-Bị tù Cộng Sản Việt Nam ở Hoàng Liên Sơn Bắc Việt (6/1975 – 9/1980).

-Tạm cư tại Tư Gia ở Quận 5 Sàig̣n. Chờ đi Mỹ.

-Định cư tại Orange County – Nam California Hoa Kỳ (từ 5/1993 – 7/1997).

- Từ trần v́ bệnh ngày… 7/1997 tại Orange County.