Đại Tá Nguyễn Văn Của

- Sinh tháng 12 năm 1931 tại Sài Gòn

- Nhập ngũ ngày 4-9-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Thiết Giáp

-Tỉnh Trưởng Châu Đốc


Cũng trong tù CS, tôi có gặp Đại tá Nguyễn Văn Của, Thiết giáp, Tỉnh trưởng tỉnh Châu Đốc đă có dịp nói chuyện cho tôi biết: “Khi thị xă Ban Mê Thuột bị mất, TT Thiệu đă triệu các Tỉnh trưởng về họp tại Dinh Độc lập và có phán một câu xanh rờn, “Thằng Luật trở về tŕnh diện, tôi sẽ xử bắn ngay v́ bỏ chạy mà không giữ được thị xă. C̣n các anh cũng vậy, ai bỏ tỉnh mà chạy, tôi cũng bắn ngay”.

Đại Tá Nguyễn Trong Luật

Nguồn: Nhìn Lại Trận Đánh Ban Mê Thuật 1975