Đại Tá Nguyễn Văn Chuyên

Khoảng đầu năm 1971, tôi được đề cử giữ chức Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận 2 Sàig̣n. Đối với tôi đó là tin vui v́ được gần gia đ́nh nhưng mặt khác không c̣n cùng các anh em cộng sự chia sẻ những ngọt bùi cam go trong đời Cảnh nghiệp nhứt là hàng đêm lối 8 giờ phải nghe ầm ́ tiếng trọng pháo của Sư đoàn kỵ binh Mỹ đóng ở xă Thới Giao bắn quấy rối địch. Lễ bàn giao do cựu Đại Tá Nguyễn Văn Chuyên Tỉnh Trưởng Long Khánh chủ toạ.

Phan Trung Chánh

Nguồn khoa2canhsatquocgia