Đại TáNguyễn Văn Bá

- Sinh tháng 1 năm 1923 tại Quảng Bình

- Nhập ngũ ngày 2-8-1948

- Xuất thân trường Võ Bị Đàlạt

- Tỉnh Trưởng Tuy Ḥa

- Tùy Viên Quân Sự tại Nhật Bản