Đại Tá Nguyễn Tử Đóa

- Sinh tháng 4 năm 1929 tại Ninh Bình

- Nhập ngũ ngày 15-9-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Cục Trưởng Cục Quân Nhu

- Phó Trưởng Đoàn Quân Sự Bốn Bên Việt Nam


Nhưng không lâu sau đó trong Đoàn họ lại biểu hiện chứng nào tật ấy, lần này không phải Phan Ḥa Hiệp mà là Nguyễn Tử Đóa, cũng là phó trưởng đoàn đi thay Trưởng đoàn. Trong phiên họp ngày 21-9-1973, đáp lại sự phê phán đấu tranh của ta về những vi phạm Hiệp định có hệ thống trên nhiều mặt của phía Sài G̣n, Nguyễn Tử Đóa lại giờ giọng khiêu khích, dùng những lời lẽ rất láo xược xúc phạm Hồ Chủ tịch. Đóa cũng là một điển h́nh trong số sĩ quan mang nặng bản chất giai cấp chống đối cách mạng, thể hiện tinh thần cực đoan chống Cộng và tính lỗ măng trong đấu tranh ngoại giao. Dẫn đầu Đoàn ta trong phiên họp đó là đồng chí Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng đoàn. Nói mấy lời phản đối rồi bỏ phiên họp cũng là một cách biểu thị, nhưng đồng chí thấy cần giành chủ động tấn công, đập lại tơi bời luận điệu phản động của địch, v́ buổi họp đă gần trưa, đồng chí nói ngắn gọn một ư là không phải ngẫu nhiên mà ngay cả các bọn đế quốc xâm lược dù thù địch đến đâu cũng phải ṭ thải độ kính nể đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế mà có những kẻ mang ḍng máu Việt Nam lại không c̣n liêm sỉ đi xuyên tạc một cách trơ tráo sự thật về Người. Đồng chí tuyên bố tiếp là trong buổi họp chiều sẽ giữ quyền phát biểu về vấn đề này, sẽ vạch rơ bản chất và động cơ của những kẻ theo chân đế quốc chống lại sự nghiệp giải phóng Dân tộc lại c̣n nói xấu vị lănh tụ của Dân tộc. Trong phiên họp chiểu hôm đó và các phiên trong mấy tuần tiếp theo, Nguyễn Tử Đóa đă tránh không đến dự.

Nguồn Trại Đavít