Đại Tá Nguyễn Thống Thành

Trong cuộc hội ngộ này, chúng tôi may mắn được gặp Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái, cựu Quận Trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Đồng Xoài. Ông vui vẻ cho Viễn Đông biết, “Tỉnh Phước Long có bốn Quận: Đức Phong – Bố Đức – Phước B́nh và Đồng Xoài. Tỉnh Trưởng Phước Long cuối cùng là Đại Tá Nguyễn Thống Thành, hy sinh tại mặt trận. Quận Đồng Xoài lúc đó có khoảng 20 ngàn dân kể cả các công nhân đồn điền cao su. Việt cộng đă cử tướng Hoàng Cầm chỉ huy và đưa hai Trung Đoàn thuộc Sư Đoàn 7 và một Đại Đội Đăc Công cùng chiến xa tấn công quận lỵ Đồng Xoài suốt 13 ngày đêm từ 14 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 1974 trong lúc bên ta chỉ có một Tiểu Đoàn trừ, ĐPQ và 12 Trung Đội Nghĩa Quân + 1 Trung Đội Pháo Binh. Việt cộng dùng đại bác 37, 57 và 120 ly, pḥng không 12 ly 7 và chiến xa để tấn công, chúng pháo kích liên tục, dứt pháo kích là tấn công nên chúng tôi phải trả giá hy sinh tại trận không nhỏ, trong đó có ông Hà Vĩnh Tường (Phó Quận Trưởng) Đại Úy Nam (Quân Y Sĩ Trưởng), Thiếu Úy Thái (Ban 3) và nhiều sĩ quan, binh sĩ trong Chi Khu.

Nguồn diendongdaily,com