Đại Tá Nguyễn Quang Thông

- Sinh tháng 12 năm 1922 tại Quảng Bình

- Nhập ngũ ngày 1-10-1948

- Xuất thân trường Vó Bị Huế Khóa 2

- Tư Lệnh SĐ5BB (3-5/1958)

- Tỉnh Trưởng Tây Ninh (1967)

- Tùy viên quân sự Ṭa Đại sứ VNCH tại Tây Đức