Đại Tá Nguyễn Quang Sanh

Khoá I Phan Bội Châu
- Tư Lệnh Hiến Binh Quốc Gia Việt Nam
- Chỉ Huy Trưởng Hiến Binh Quốc Gia
- Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa
- Giám Đốc Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Quốc Gia
- Trưởng Pḥng Quân Pháp Bộ Tổng Tham Mưu
- Giám Sát Viên Vùng IV Chiến Thuật
- Phụ Tá Tư Pháp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
- Công Cán Ủy Viên Bộ Quốc Pḥng
- Đă qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Fairfax,Virginia, Hoa Kỳ