Đại Tá Nguyễn Quang Ninh

Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 62 Tác Chiến

Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 74 Pḥng Thủ

Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 74 Chiến Thuật