Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường

- Sinh tháng 7 năm 1933 tại Thái Bình

- Nhập ngũ ngày 16-6-1954

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị “V́ Dân”

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 10 Công Binh Chiến Đấu


Cố Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường sinh ngày 5-7-1935 tại Thái B́nh. Động viên Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị “V́ Dân”, thụ huấn tại Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng. Tháng 8-1974 đặc cách thăng cấp Đại Tá thực thụ tại mặt trận, và thuyên chuyển về giữ chức vụ Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Ông bị tù cộng sản đến tháng 2-1988 mới được ra. Tháng 7-1995 sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO và qua đời vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 26-1-2011. Hưởng thọ 77 tuổi.

- Tri Ngộ
- Tình Chiến Hữu
- Nha kỹ thuật