Đại Tá Nguyễn Kim Bào

* Sinh ngày 09 tháng 05 năm 1931
* Từ Trần ngày 02 tháng 04 năm 2014
- Vào Trường Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức năm 1952
- Đại Đội trưởng TDKQ 718 Nam Định và Châu Đốc 1953
- Trưởng Ban Pḥng 5 Bộ Tổng Tham Mưu - Sài G̣n 1955
- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Văn Nghệ - Sài G̣n 1958
- Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Chiến Tranh Tâm Lư - Sài G̣n 1960
- Phó Trưởng Pḥng Bộ Tổng Tham Mưu - Sài G̣n 1962
- Trưởng Khối Kế Hoạch Cục Chính Huấn - Sài G̣n 1965
- Trưởng Pḥng Thuộc Khối kế Hoạch Tổng Cục CTCT - Sài G̣n 1969
- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 50 CTCT - Sài G̣n 1971 – 1973
- Cục Phó Cục Xă Hội Tổng Cục CTCT - Sài G̣n 1973 – 1975
Lănh nhận một số Huy Chương Cao Quư
Từng đi du học tại Hoa Kỳ (lần thứ nhất vào năm 1959, lần thứ nh́ vào năm 1964) và một số Quốc Gia tự do khác
Sau tháng 04 năm 1975 bị tù đày cộng sản hơn 12 năm
Sang Hoa Kỳ theo diện Sĩ Quan Cải Tạo (HO 7) tháng 07 năm 1991

Cáo Phó