Đại Tá Nguyễn Huân

Thiếu tướng Hiếu chết là tai nạn do ông. Vào khỏang trung tuần tháng 4/75 ông tới thăm SĐ3BB tại TTHL Vạn kiếp Bà Rịa). Ông gặp thiếu tướng Hinh, tư lệnh SĐ3BB, đại tá Nguyễn Huân TMT /SĐ3 (bạn cùng khóa và cùng trung đội với tôi) đại tá Ngô văn Lợi TMT/SĐ1BB (bạn cùng đơn vị Trung đ̣an 4Bb khi c̣n trung úy ở Sơn trà. Sau khi mạn đàm t́nh h́nh thời sự, tướng Hiếu có than phiến khẩu súng lục P38 (9m/m của Đức) bị hư móc đạn (extracteur). Khẩu súng này là chiến lợi phẩm khi VC tấn công quận Hiếu Nhơn Quảng Nam. Quận bị tấn công trong đêm th́ sáng ông tới thăm với chức vụ tư lệnh phó quân khu , c̣n tôi lúc đó là tiểu khu tiểu khu Quảng nam. Ông quan sát chiến lợi phẩm thấy khẩu P38, muốn làm kỷ niệm, chi khu trưởng biếu ông, nhưng khâu súng bị trúng đạn hư đôi chút . Tôi nghĩ ông lấy làm kỷ niệm , có ngờ đâu ông dùng để tự vệ, nếu biết để tự vệ, tôi sẽ biếu ông một khẩu Browning 9m/m mới tinh, trong đám bảo vệ của tôi ngoài ẠR/M15 báng gấp hoặc Stoner cùng cỡ đạn M16 c̣n có kèm theo một súng lục Cỡ 9m/m hoặc rouleau. Lúc đó đơn vị tôi có một HSQ sửa chữa vũ khí, nguyên trước thuôc TTTV/ Quảng Nam, có mang theo thùng đồ nghề, gọi y xem có sửa được không, hắn sửa được và bắn thử trên 20 viên đạn, kết quả tốt.Tôi c̣n biếu ông một đạn 50 viên. Thiếu tướng Hinh lại than phiền khẩu Browning 9m/m chỉ có một chargeur, tôi lại biếu 2 chargeur và bao. Khi ở Đanẵng tôi có trên 15 khẩu lục, có loại không vỏ đạn bắn hết 7 viên là vứt súng đi.

Thiếu tướng Hiếu từ gĩa khoảng 5 giờ chiều th́ gần 7 giờ đại tá Lợi cho tôi hay tướng Hiếu chết văn pḥng bị cướp c̣ súng do cây súng lục vừa mới sửa ở TTHL Vạn kiếp.

C̣n súng lục 6,35m/m cách xa 2 mét bắn chó cũng không chết, tôi đă bắn con gà trống khỏang cách 2,50m trúng sườn, nó vẫn chạy, đuổi theo vài chục mét mới bắt được, cắt tiết mới chết.

Lời bàn

Nguồn generalhieu