Đại Tá Nguyễn Hiếu Trung

- Sinh năm 1932 tại Gia Định

- Nhập ngũ ngày 15-5-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh (1965-1970)

- Pḥng Tổng thanh tra Quân lực Bộ Tổng Tham Mưu.


Lực Lượng Quân Cảnh QLVNCH

Binh chủng Quân cảnh VNCH là lực lượng giám sát quân phong quân kỷ của Quân đội VNCH. Ngoài ra, cùng với lực lượng Cảnh sát Quốc gia, Quân cảnh c̣n có nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh ở hậu phương. Cạnh đó, lực lượng Quân cảnh c̣n phải phụ trách việc giam giữ tù binh Cộng sản tại 5 trại giam toàn quốc. Năm 1955, ngành Quân cảnh của Quân đội Quốc gia Việt Nam ra đời như là một phần của Hiến binh Pháp. Đến năm 1961, Quân cảnh trở thành một cơ cấu riêng biệt trong Quân đội VNCH. Để phát triển theo nhu cầu đ̣i hỏi, vào năm 1966 ngành Quân cảnh được cải tổ toàn diện. Mỗi sư đoàn bộ binh hay tổng trừ bị đều có một đại đội Quân cảnh cơ hữu trực thuộc. Trên đà phát triển này, một số đơn vị Quân cảnh Tư pháp được thành lập để giúp cho ngành Tư pháp điều tra các tội phạm trong lănh vực dân sự lẫn quân sự. Để đào tạo nhân sự, ngành Quân cảnh có một trường huấn luyện tại Vũng Tàu nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn cơ bản.

Theo hệ thống tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân cảnh trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Mỗi quân đoàn/quân khu có một tiểu đoàn Quân cảnh mang cùng số thứ tự trực thuộc, riêng Biệt khu Thủ đô có Tiểu đoàn 6 Quân cảnh. Tiểu đoàn 5 Quân cảnh là đơn vị tổng trừ bị tiếp ứng cho toàn quốc. Các quân binh chủng lớn, như Hải quân, Không quân, Nhảy dù, TQLC và các trường đào tạo, huấn luyện (hạ) sĩ quan cũng có đơn vị Quân cảnh riêng.

Đơn vị trực thuộc Chỉ huy DD 24 QC/TP 1963 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thiệt DD 34 QC/TP 1965 Đại tá Nguyễn Hiếu Trung TD 1 QC 1972 Thiếu tướng Nguyễn Chấn Á TD 2 QC 1973 Đạ.;i tá Nguyễn Hữu Phước TD 3 QC 1975 Đại tá Nguyễn Văn Kinh TD 4 QC TD 5 QC TD 6 QC

Nguồn facebook