Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm

Tốt nghiệp khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ đức, ngành Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 5 Pháo Binh Bắc Việt
1953 Pháo Đội trưởng
1954 thăng cấp Trung úy
1955 Du học Pháo binh tại Fort Sill Hoa kỳ
1956 Thăng cấp Đại úy
1958 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 21 Pháo binh Vũng Tầu
1959 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
1959 Chi Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh
1960 Thăng cấp Thiếu tá
1962 Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu ChươngThiện
1964 Thăng cấp Trung tá
1964 Du học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại FtLeavenworth Kansas Hoa Kỳ
1965 Tham Mưu trưởng Sư Đoàn 21 Bộ binh
1967 Thăng cấp Đại tá
1967 Chỉ huy phó Trường Chỉ Huy Tham Mưu
1968 Tốt nghiệp khóa 1 Cao Đẳng Quốc pḥng
1969 Trung Tâm Phó Trung Tâm Điều Hợp B́nh Định Phát Triển Trung Ương
1970 Tổng Giám Đốc Nhân Dân Tự Vệ
1973 Sĩ Quan Tùy Viên Quân Sự tại Hoa Thịnh Đốn
1975 Giải ngũ không lương.
Định cư tại Fairfax Virginia
Qua đời ngày 9-12-2007 tại Virginia

Nguồn: Pháo Binh