Đại Tá Nguyễn Đức Khoái

- Sinh tháng 2 năm 1929 tại Bắc Ninh

- Nhập ngũ ngày 15-9-1952

- Xuất thân trường Võ Bị Địa Thủ Đức

- Chỉ Huy Trưởng BĐQ QK1


Ngày 6/ 4, Đại Tá Trần Công Liễu, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Trung Ương/ Biệt Động Quân nhận lệnh ra Huế lập Bộ Chỉ Huy Tiền Phương/ BĐQ (quyết định này từ Bộ Tổng Tham Mưu chỉ có tính cách tượng trưng, khích lệ tinh thần hơn là v́ nhu cầu của chiến trường. Trong thực tế, chưa từng có một vị Chỉ Huy Trưởng nào của binh chủng BĐQ, từ BCH/ Trung Ương đến BCH cấp Quân Khu được quyền điều động, soạn thảo kế hoạch hành quân riêng cho các đơn vị của ḿnh, từ cấp tiểu đoàn tới liên đoàn đang có ở bốn quân khu. Đại Tá Trần Công Liễu cũng không ngoại lệ. Trong thành Mang Cá ở Thành Nội Huế, lúc đó nơi đặt các Ban Tham Mưu Hành Quân của Bộ Tư Lệnh Tiền Phương/ Quân Đoàn I; Bộ Tư Lệnh/ SĐ 1/ BB; BTL/ SĐ/ TQLC th́ rất bận rộn với t́nh h́nh Quảng Trị và phía Tây - Thừa Thiên. Một BCH Tiền Phương lẻ loi của BĐQ ở nơi quan trọng như vậy, nhưng không có ban truyền tin riêng, không có quyền tham mưu hành quân cho bốn Liên Đoàn 1/ 4/ 5/ 6 (LĐ 7 chưa ra) của ḿnh th́ BCH này đă được lập ra không đúng với khả năng của nó. Vài ngày sau ĐT Trần Công Liễu vào BCH BĐQ/ Quân Khu I (Trại Hoàng Hoa Thám núi Non Nước) ở Đà Nẵng th́ Đại Tá Nguyễn Đức Khoái, CHT/ BĐQ/ Quân Khu I đă ra Quảng Trị. Ngày 12/ 4, ĐT Trần Công Liễu theo LĐ 6/ BĐQ lên Pleiku rồi về Sài G̣n nhưng hai tuần sau ông trở ra Huế. Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6/ 1972, ĐT Trần Công Liễu đă đi thăm và khích lệ tinh thần nhiều đơn vị BĐQ tại chiến trường Quảng Trị).

Nguồn daploisongnui