Đại Tá Nguyễn Đinh Sách


Lữ đội 5, khóa 3 Võ Bị Đàlạt


Thiếu Tá Nguyễn Đinh Sách, không biết, Thiếu Tá Đỗ Kiến Nhiễu, Thiếu Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn Chuân, không biết, …