Đại Tá Nguyễn Bá Thịnh

- Sinh tháng 11 năm 1928 tại Hòa Bình

- Nhập ngũ ngày 1-9-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 9

- Tham Mưu Trưởng Võ Bị Đà Lạt (Khóa 28)

- Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 52 thuộc Sư Đoàn 18 (trận An Lộc)

- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp (02/1975-04/1975)


Nguyên Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 52 thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hoà, từ trần tại Hoa Kỳ, gốc Nhảy Dù, khi c̣n là Đại Úy năm 1959, Ông là Trưởng khoa Tác Chiến giảng dạy tại Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam”. Ông được tiếng là Vị Trung Đoàn Trưởng xuất sắc của Sư Đoàn 18 Bộ Binh về lănh đạo chỉ huy (Binh sĩ các cấp kể cả Cố Vấn Mỹ đều thương mến và cảm phục, đánh giặc thật “gan ĺ”).

Nguồn saigon radio