Đại Tá Ngô Văn Chung

- Sinh tháng 8 năm 1930 tại Thừa Thiên

- Nhập ngũ ngày 19-11-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 4

- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 3 (1973)Đại Tá Ngô Văn Chung, TLP, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, TL/SĐ3 (Căn cứ Alpha)

Đại tá Ngô Văn Chung, Tư lệnh Phó được cử Xử lư Thường vụ chức vụ Tư lệnh Sư đoàn trong thời gian tái trang bị, bổ sung quân số và chờ bổ nhiệm Tư lệnh mới