Đại Tá Ngô Thế Linh

- Sinh tháng 12 năm 1928 tại Hà Tĩnh

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 3

- Chỉ Huy Trưởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải


Vinh Danh Đại Tá Ngô Thế Linh