Đại Tá L Thái Như

Do nhu cầu chiến trường ngy cng gia tăng v sự pht triển của Sư Đon Nhảy D, Tiểu Đon 2 Nhảy D được thnh lập từ ngy 1/9/1965 bởi Thiếu T L Quang Lưởng , tại Si Gn với qun số từ cc đơn vị bổ sung, cc Sĩ Quan v Hạ Sĩ Quan cc Kho 20 VBQG Lạt, Kho 19 SQ Trường Bộ Binh Thủ ức, Kho 40 Hạ Sĩ Quan / ồng ế. Thnh phần cn bộ chỉ huy gồm c: Thiếu T L Quang Lưỡng TT; ại y Trần Hữu Bo TP; T/20 kim SQHQ: Trung y L Văn Mạnh; T/21: Trung y Trần Như Tăng; T/22: Trung y Nguyễn Văn ược; T/23: Trung y Tạ Văn Ngọc; T/24: Trung y Thạch Văn Thịnh; Chỉ Huy Hậu Cứ: Tr/y Nguyễn B Hoạt. Bản doanh đơn vị đồn tr tại X Tn Sơn Nh, B Quẹo, thuộc tỉnh Gia ịnh. Sau khi chỉnh trang qun số v đội ngũ, TĐ2ND được đưa đến thụ huấn tại Trung Tm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, tỉnh B Rịa. Lễ nhập kho do Đại T L Thi Như, Chỉ Huy Trưởng TTHL/QG/Vạn Kiếp Chủ Tọa, cũng l ngy Vinh Thăng cấp Thiếu T cho ại y L Quang Lưỡng chnh thức đảm nhiệm chức vụ TT/T2ND. Việc huấn luyện chiến thuật do một nhm chuyn gia huấn luyện người c (Australian) đảm trch.

Ngùn nhaydu