Đại Tá Lợi Nguyên Tấn

Cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn cúi đầu cung kính trước bàn thờ và thưa, “Chúng tôi, toàn thể con dân G̣ Công sinh quán hay từng phục vụ tại tỉnh G̣ Công đang lưu vong trên đất Hoa Kỳ, nay tề tựu về đây thành kính dâng lễ vật lên Ngài và chư vị bộ hạ. Chúng tôi nhớ lại năm xưa, lúc giặc Pháp xâm chiếm đất nước, ḷng người sôi sục trước cảnh nước sắp mất, nhà sắp tan, Tướng Công đă đem hết tâm trí, tài lực quy tụ nghĩa quân về dưới trướng, quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cơi. Hôm nay nhân ngày húy kỵ Ngài, cầu xin Tướng Công phù trợ cho đất nước Việt Nam sớm thoát cơn khổ ải, dân tộc Việt được sống trong ấm no, hạnh phúc và phú cường.” Sau nghi thức trang nghiêm nói trên, ban tổ chức mời vị cao niên nhất lên phát biểu.

Nguồn viendongdaily