Đại Tá Lê Văn Thành

Dựa vào tin-tức về nội-t́nh của nhóm người Thượng ly-khai ấy, phía Chính-Quyền Việt-Nam Cộng-Ḥa đă mở các cuộc hành-quân b́nh-định, đồng-thời lập hẳn một Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc, cử nhân-sĩ gốc Thượng Paul Nurr làm Tổng-Trưởng, thực-hiện các cuộc tiếp-xúc, dàn-xếp với phe FULRO, và kết-quả là “lănh tụ” Y Bham của họ đồng ư đưa đại-đa-số thành-viên vũ-trang của họ về “đầu-thú” ta, vào năm 1967.

(Nhưng Trung-Tướng Vĩnh-Lộc lại giao cho Trung-Tá (về sau là Đại-Tá) Lê Văn Thành, Tiểu-Khu-Trưởng/Tỉnh-Trưởng Tỉnh Darlac chủ-tŕ cuộc họp để bàn chi-tiết cuộc trở về của lực-lượng FULRO – mà các nhà quân-sự người Kinh đă khinh-suất trước ư-đồ dàn quân của nhóm Thượng ly-khai, khiến tôi phải lên tiếng can-thiệp.

Nguồn lê xuân nhuận