Đại Tá L Văn Nhật

- Sinh 1928 tại H Nam

- Tốt nghiệp trường V bị Địa phương Trung Việt-Đập Đ Huế

- Tốt nghiệp USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1957

- CHT Trường HSQ Đồng Đế (1967)